Web programiranje

Web programiranje

Web programiranje je veoma opširan pojam, koji obuhvata više različitih pravaca, Tako imamo: programiranje funkcionisanja i akcija koje se odvijaju na serveru, programiranje baza podataka i svega onog što korisnik ne može direktno da vidi na sajtu a što se odvija u pozadini. Ovaj deo naziva se back end programiranje.
Takođe, postoji programiranje korisničkog interfejsa i njegovog ponašanja i nazivamo ga front end programiranje.

Šta je veb programiranje?

Web programiranje je proces kreiranja aplikacija za World Wide Web. To uključuje pisanje koda na jezicima kao što su HTML, CSS, JavaScript i drugi jezici za kreiranje interaktivnih web sajtova ili web aplikacija. Tehnologije za veb programiranje omogućavaju programerima da kreiraju web stranice koje se sastoje od statičkog i dinamičkog web sadržaja, uključujući multimedijalne elemente kao što su audio, video i animacija. Ovo omogućava programerima da kreiraju impresivna i zanimljiva korisnička iskustva na webu.

Web programiranje se može koristiti u različite svrhe, uključujući kreiranje web lokacija, aplikacija, igara i drugog sadržaja na mreži. Takođe se može koristiti u praktičnije svrhe, kao što su automatizacija zadataka ili poboljšanje efikasnosti.

Web programiranje takođe uključuje integraciju baze podataka – omogućavajući korisnicima interakciju sa bazama podataka kako bi sačuvali i preuzeli informacije iz njih. Ovaj tip pristupa bazi podataka se često naziva „skriptovanje na strani servera“. Primeri web aplikacija vođenih bazama podataka uključuju sisteme za kupovinu na mreži, sisteme za upravljanje sadržajem, onlajn forume i još mnogo toga.

Postoji mnogo različitih tipova veb programskih jezika i okvira. Svaki od njih ima svoje prednosti i slabosti, tako da je važno da izaberete pravi za svoj projekat. Na primer, ako pravite web lokaciju koja zahteva mnogo dinamičkog sadržaja, onda bi jezik kao što je JavaScript mogao biti dobar izbor. S druge strane, ako pravite web lokaciju sa malo ili bez interaktivnosti, onda bi HTML mogao biti bolja opcija.

Šta god da je potrebno vašem projektu, verovatno postoji web programski jezik ili okvir koji vam može pomoći da to uradite. To je proces dizajniranja i kreiranja web aplikacija. web programiranje se može obaviti korišćenjem raznih programskih jezika, kao što su PHP, Java, ASP.NET i Rubi on Rails. Web programeri obično dobro razumeju HTML, CSS i JavaScript.

Kada je reč o tonalitetu u web programiranju, ubedljivi jezik igra ključnu ulogu u ubeđivanju gledalaca da im je potreban ili treba da koriste određeni proizvod ili uslugu. Programeri moraju da razmotre kako njihov jezik utiče na korisničko iskustvo korišćenjem uverljivih tehnika kao što su pričanje priča, reči koje izazivaju emocije i jasni pozivi na akciju. Ovi elementi će pomoći da se gledaoci ubede da preduzmu željenu akciju, a da pritom poruka ostane jasna i laka za razumevanje. o učenju veb programiranja?

Front end programiranje

Front end programiranje
Šta je front end web programiranje?

Front-end programiranje, takođe poznato kao programiranje na strani klijenta, odnosi se na razvoj dela veb lokacije ili aplikacije koji je vidljiv korisniku. Front-end je odgovoran za vizuelni izgled, korisnički interfejs i celokupno korisničko iskustvo.

Glavne tehnologije koje se koriste u front-end programiranju su HTML, CSS i JavaScript.

HTML (Hipertekt Markup Language) se koristi za strukturiranje sadržaja veb stranice, kreirajući hijerarhiju naslova, pasusa, lista, slika i drugih elemenata. Na sledećem linku pročitajte uputstvo o HTML-u:
Osnove HTML jezika

CSS (Cascading Stile Sheets) se koristi za kontrolu izgleda, boja, fontova i drugih vizuelnih aspekata veb stranice, odvojeno od njene strukture i sadržaja. Više o CSS stilovima pročitajte na linku ispod.
CSS dizajn sajta

JavaScript je programski jezik koji se koristi za dodavanje interaktivnosti i dinamičke funkcionalnosti veb stranici. Može se koristiti za kreiranje stvari poput padajućih menija, validacije obrazaca i interaktivnih mapa.

JavaScript izvršava pretraživač i ima pristup modelu objekata dokumenta (DOM), koji je struktura nalik stablu koja predstavlja sadržaj veb stranice. JavaScript može da manipuliše DOM-om da promeni sadržaj, izgled i stil veb stranice kao odgovor na interakcije korisnika, kao što je klik na dugme. Na sledećem linku pročitajte jednostavno uputstvo o JavaScript jeziku.
JavaScript Osnove

Moderni front-end okviri kao što su React, Angular i Vue.js, mogu pomoći da se pojednostavi i strukturira proces izgradnje složenih i interaktivnih korisničkih interfejsa. Pored toga, front-end programeri često koriste biblioteke kao što su jKueri i Modernizr da dodaju funkcije i poboljšaju kompatibilnost među pretraživačima.

Front end programiranje je oblast web razvoja zadužena za ponašanje korisničkog interfejsa sajta i kontrola na koje korisnik može da utiče svojim akcijama.

Korisnički interfejs UI

Šta je korisnički interfejs?
Korisnički interfejs, UI (eng. User Interface , je sve ono što korisnik može da vidi, čuje i na šta može da preduzme akcije, kada dođe na naš sajt ili aplikaciju.

Ponašanje sajta pri pojavljivanju u korisnikovom pregledaču, kao što su animacije sa specijalnim efektima, ili neko drugo ponašanje bez interakcije korisnika, spadaju u poslove za koje je zaduženo front end programiranje.
Glavni posao front end programiranja jeste, programiranje ponašanja elemenata sajta na korisnikove akcije. Programiranje šta će da se desi na klik na određeno dogme, pisanje programa koji će da upravlja unešenim podacima u formi ili generiše određen sadržaj na osnovu izbora opcije iz padajućeg menija, spadaju u poslove kojima se bavi programiranja korisničkog interfejsa.

Dizajn korisničkog interfejsa, i programiranje njegovih funkcionalnosti, jednim imenom se nazivaju, front end web razvoj (eng. Front End web Development)

Back end Programiranje

Back end Programiranje

Back end programiranje je zaduženo za sve što se dešava u pozadini na serveru, što korisnik ne može direktno da vidi na sajtu ili aplikaciji, ali je važno za uspešnu izradu sajta. Programiranje na back end-u je podeljeno prema svojoj nameni.

Na serveru se često koriste programski jezici ili radna okruženja koji se koriste za generisanje web stranica i programiranja funkcionalnosti sajta. Ozbiljni sajtovi i portali sa velikim brojem sadržaja koriste različite programske jezike kojima automatski kreiraju web stranice određenog sadržaja i šalju ih u korisnikov pregledač.

Baza podataka

Za kreiranju kompleksnijih web sajtova sa velikim brojem različitih sadržaja, koriste se razne metode za čuvanje podataka koji se prikazuju na sajtu. Jedan od načina čuvanja podatak jesu različite vrste baza podataka. Pravi izbor baze podataka za konkretnu namenu je od ključne važnosti za postizanje visokih rezultata gotovih proizvoda.
Programiranje baza podataka je jedan back end razvoja kojom se bave back end i data eksperti u razvojnim timovima.

Back end programiranje naziva se još i server-side programiranje

Back end Programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Objektno Orijentisano Programiranje OOP( eng. Object oriented programming, je princip progamiranja gde se pri izradi aplikacija i sajtova koriste gotove komponente.
OOP metod programiranja je široko prihvaćen u svim sverama i područjima delovanja pa tako i u web programiranju.
Korišćenjem gotovih komponenti za izradu određene aplikacije ili dela aplikacije uveliko skraćuje vreme koje će programer da utroši na kodiranje.

Objektno orijentisano programiranje

Programski jezici

Programski jezici

Web programski jezik je vrsta jezika koji se koristi za kreiranje interaktivnih web stranica i aplikacija. To je suštinski deo procesa potrebnog za kreiranje web sajtova, jer omogućava programerima da napišu kod koji će razumeti bilo koji web pretraživač. Često korišćeni jezici za web programiranje uključuju HTML, CSS, JavaScript, PHP, Rubi on Rails i Python.

Svaki od ovih jezika ima svoj skup funkcija koje se mogu koristiti za kreiranje dinamičkih web stranica sa interaktivnim elementima. Na primer, HTML je jezik za označavanje koji se koristi za strukturiranje sadržaja na web lokaciji, dok se JavaScript može koristiti za dodavanje interaktivnih elemenata kao što su meniji i obrasci. CSS se koristi za stilizovanje web lokacija, dok su PHP i Python jezici za skriptovanje koji se koriste za razvoj na strani servera.

Kada pišete kod za web lokaciju, važno je uzeti u obzir ton jezika koji se koristi. Ton koda treba da odražava poruku koju želite da prenesete putem svoje web lokacije i da pomogne da se vaša publika angažuje na način koji je u skladu sa identitetom i vrednostima vašeg brenda. Različiti programski jezici imaju različite nivoe izražajnosti koji mogu uticati na ton koji prenose prilikom kreiranja web stranica – neki su pogodniji za prenošenje profesionalnog tona, dok su drugi bolji u stvaranju zabavnih ili igrivih iskustava. Odabir pravog jezika može biti ključan u kreiranju ubedljivih veb stranica koje pomažu da posetioce pretvorite u kupce.

Kako postoje različiti pravci delovanje web programiranja tako postoje i različiti programski jezici za posebne vrste programiranja. Glavna podela programskih jezika prema nameni, deli se na front end programiranje i back end programiranje.